PR & Event

โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น
โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หรือ“ตลาดต้องชม” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น หรือ“ตลาดต้องชม”ขึ้น เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเชื่อมโยงภาคการค้ากับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มี อัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล”
กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าก้าวต่อยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมจัดโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ที่มี อัตลักษณ์ของภูมิภาคสู่สากล” แสดงสินค้า 50 รายการ และจัดกิจกรรมทดสอบตลาด (Market Test) สินค้าต้นแบบ 15 รายการ ประกอบด้วย 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคัดสรรคัดเลือกจากผู้ประกอบการ OTOPระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 300 ราย จากทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยเข้าสู่ตลาดสากล
ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน 28 หน่วยงาน เปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี เดินหน้าเร่งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศทั้งด้านการพัฒนา และด้านการเงิน เพื่อเตรียมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
Copyright © Global Intercommunication Co.,Ltd. All rights reserved