About Us

เราคือทีมงานสร้างสรรค์สื่อหลากหลายรูปแบบ มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานเกือบ 20 ปี • สื่อโทรทัศน์ เรามุ่งผลิตรายการที่ให้สาระประโยชน์และสาระบันเทิง ตอบสนองความต้องการของผู้สนับสนุนการผลิต ด้วยทีมงานที่มีความรู้ด้านการผลิตสื่อ สร้างสรรค์เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอที่ทันสมัย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับชม ข่าวสาร สารประโยชน์ต่างๆ อย่างอิสระ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม • งานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนมากมาย ในการวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก สื่อออนไลน์และกิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบ จนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ ด้วยสื่อที่หลากหลายและทีมงานมากประสบการณ์

Copyright © Global Intercommunication Co.,Ltd. All rights reserved